Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har ett fåtal platser kvar.

Vi har dock inga lediga bryggplatser för större båtar (+9 meter).
Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.

Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.

El finns utdraget till varje brygga.


Tag kontakt med vår hamnvärd

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats

eller

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem.


Kö avgift 100 kr som dras när du fått plats.

Gå in på följande länk köplats för att anteckna dig.

Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

Arbetsdag på bryggområdet vid Eldsundsviken för Bk Gripens medlemmar,genomfördes söndag den 5 maj 2018


Båtklubbens medlemmar träffades som vanligt innan det var dags för sjösättning vid våra bryggor i Eldsundsviken för att snygga upp bryggområdet, vassröjning samt det underhåll av bryggorna som behöver göras innan båtarna kommer på plats.

Årsmöte den 31 mars 2019


Årsmötet samlade ett 30 tal medlemmar. Styrelsen fick delvis några nya ansikten i form av Kenneth Ingvarssson och HenrikThernlund.    Kenneth går in i stället för Hans Wester som efter att ha sålt sin båt nu lämnar styrelsen efter att i mer än 5 år innehaft posten som kassör och ordförande. Som ett tack för detta utsågs han som hedersmedlem. 

Vi stödjer

BK Gripen

Henrik påtar sig rollen som bryggansvarig med hjäp av sina bryggbasar samt är därtill ansvarig för vår hemsida. Övriga i styrelsen är som tidigare  Peter Enbom, ordförande och Fredrik Karlström,      v.ordförande samt Carina Boson, administration och medlemsärenden.

Som den viktigaste punkten på dagordningen förelåg beslutet om hur klubben skall hantera att vi nu blivit av med vår brygga 5 som en följd av att Kilenkrysset nu anlägger en egen marina.

De båtar som legat vid brygga 5 flyttas dels till brygga 1 - 4, men ca 5 större båtar kommer under detta året att placeras på en av de tre nya bryggor som Kilenkrysset anlägger. Dessa bryggor kommer att vara i sjön till omkring den 15 maj.


I budgeten för  2019 har en uppjustering av bryggpriserna gjorts, dels för att anpassa oss till de priser som nu gäller inom kommunen, men främst för att möjliggöra den finansiering som krävs för att kunna gå iland med de investeringar som ligger framför oss. Denna åtgärd fick medlemmarnas godkännade och kommer att träda ikraft redan denna sommar. De nya bryggpriserna har dock anpassats till de priser som nu gäller i kommunen, och ligger fortfarande under dessa.Det händer mycket vid Elsundsviken just nu.

 

Kilenkrysset har under december och fram till nu med Sjögrävarn som entreprenör pålat slänten ned mot Eldsundsviken för att där sedan anlägga ett bryggdäck som möjliggör för allmänheten att komma ned till vattnet, där man sedan kan komma att anlägga bryggor. 

Man har även påbörjat att riva vår brygga 5 vilket vi tidigare sedan länge har känt till.

Vi har nu vid samtal med Kilenkrysset blivit lovade att dom kommer att lägga ut en 50 till 60 lång betongbrygga med el och belysning som vi kommer att få arrendera. 

Bryggan skall vara på plats senast under maj månad.

Båtsäkerhets-/navigationskurser

 

Hur är det med dina kunskaper att föra din båt säkert och rätt, dvs. vad kan du om navigation,båtsäkerhet, regler och bestämmelser för att framföra en större båt till havs, på de strörre insjöarna eller längs kusten.

 

Medborgarskolan i Strängnäs anordnar sådana kurser nu inför båtsäsongen.

 

 Kustskepparintyg

 Start den 27 mars   Torsdagar, 8 tillfällen kvällstid 18.30 till 20.45  Kostad 2195 kr

 

 Förarintyg intensiv sommarkurs 

 Start den 21 juli  Lördag, söndag, måndag  Heldagskurs 3 dagar     Kostnad 2195 kr

 

Mer information får du genom att gå in deras hemsida eller kontakta deras kontor på

Trädgårdsgatan 29, Strängnäs.

 

Aktuellt vad gäller samtal om våra bryggor i Eldsundsviken

 

Som framgår nedan kommer Kilen krysset att under vintern nedmontera vår brygga 5, för att till våren lägga ut en ny betongbrygga som en del av den nya marina som kommer att finnas i Eldsundsviken.

Som en konsekvens av detta erbjuder kommunen oss att få arrendera ett vattenområde i Nabbviken för successivt anläggande av två nya bryggor. Ett sådant avtal är under framtagande. 

Konkret innebär detta att båtägarna som hyr båtplats på brygga 5, står utan båtplats till våren. Detta kommer vi att lösa på så sätt att några båtar kommer att erbjudas ny båtplats till nästa somma på lediga platser på brygga 1 t.o.m. 4. För övriga båtar på brygga 5 ser styrelsen två möjlighete. Antingen att klubben förhyr bryggplatser på den av Kilenkrysset nyanlagda betongbryggan under 2019 alternativt att förhyra bryggplatser i Nabbviken av kommunen. Under  förutsättning av föreningsmedlemmarnas godkännade har styrelsen dock bestämt sig för att till hösten 2019  lägga ut egna bryggor i Nabbviken.

Till sommaren 2020 kommer dessa att erbjudas de båtägare som på detta sätt under sommaren 2019 fått en tillfällig plats.

Övriga båtägare på brygga 1 t.o.m. 4 kommer att under 2019 att ligga kvar i Eldsundsviken. 

Vi förutsätter att så även kommer att vara fallet under 2020.  En ny detaljplan för området  kommer troligtvis att vara framme nästa år.  Om Kilen krysset påbörjar en nybyggnation redan till 2020 kan vi  då ej vara säkra på att så blir fallet. Vattenområdet tillhör dock kommunen och även strandremsan i anslutning till bryggorna.  En gång- och cykelväg, öppen för allmänheten skall anläggas här, som möjliggör att vi kan komma ned till våra  bryggor. Vi ser därför ej något hinder varför vi ej skall få har kvar dessa bryggor ytterligare ett antal år.

Den dag vi måste lämna Eldsundsviken är planen att alla våra medlemmar skall kunna ha sina båtar i Nabbviken. Vi tvingas då att ha två bryggor om 100 m vardera på plats. Detta kommer naturligtvis att ställa krav på vår ekonomi och möjlighet till att ta upp båtlån med hjälp av garanti från Svenska Båtunionen.

Bryggplats avgifterna blir naturligtvis högre än i dag, och vi måste successivt redan fr.o.m. nästa år att höja våra bryggplatsavgifter. Avgifterna kommer även att baseras på båtens bredd,  i stället för längd som idag är fallet.

Minsta avgift, baserad på 2.5 bryggbredd kan bli 1500 kr, 3 m 2000 kr och 3,5 m 2800 kr, 4 m 4000 kr. Detta skall ställas mot dagens avgifter på 500 resp 850,   1400 och 2000 kr. Ambitionen är dock att alltid kunna erbjuda en lägre brygghyra än vad  som idag gäller för kommunens båtplatser och även kommersiella dito. Detta genom att våra medlemmar är med oss genom  att ställa upp för klubben och visa sitt engagemang i verksamheten bl.a. i form av frivillig arbetsinsats.

 

För att komma vidare behöver vi veta hur du ser på dessa våra planer. Vi vill därför veta om du tvekar  på att vara kvar i klubben, utan söker dig andra alternativ. Vi hoppas ju att du förstår klubbens situation och är beredd på att ta dessa avgiftshöjningar för att kunna ta de investeringar som krävs i form av nya bryggor  i Nabbviken. Är du villig att vara kvar endast så länge som vi är kvar i Eldsundsviken, men ej beredd på att flytta med till Nabbviken, vill vi att du berättar det för oss.

 

Du gör detta genom att gå in på "Blogga Gripen", som du  finner i högermarginalen, och där lämna dina åsikter  och kommentarer till styrelsen eller att skicka ett SMS till tfn 0731 566690.

Det  är viktigt att du hör av dig, styrelsen måste veta att vi har medlemmarna med oss i denna viktiga fråga för klubben.

 

 

 Kilenkrysset har fått bygglov för att anlägga egna bryggor i Eldsundsviken

 

Kilenkrysset har som framgår av tidningen Eskilstuna Kuriren av den 31  augusti nyligen erhållit byggnadslov för att påbörja arbetet med att anlägga en ny marina i Eldsundsviken.

Arbetet som kommer att påbörjas senare i höst omfattar dels anläggande av kajskoning inkl. träkaj om  220 meter nedanför gamla kansihuset. Till våren kommer 2 till 3 nya flybryggor att anläggas i viken, varav en ersätter vår brygga 5 som skall bort under vintern.  Planerna omfattar ej vårt vattenområde som berör bryggorna 1 t.o.m. 4, som kommer att ligga kvar tills vidare.

En av de nya bryggorna, som alltså kommer att förläggas där vår brygga 5 idag ligger och vidare öster ut in mot staden, kommer att upplåtas til båtklubben i form av ett arrendekontrakt.

Arbetena med kaj och nya bryggor kommer att utföras av en entreprenör, Sjögrävarn här i Strängnäs.

Vi för samtidigt, som ett alternativ till att ligga kvar i Eldsundsviken, samtal med kommunen om möjlighet att få ett arrendeavtal med egna bryggor i Nabbviken. Ett möte till sådana samtal  kommer att ske  nu på onsdag den 5 september med kommunens tjänstemän.